Perangan Teks Pranatacara

Perangan Teks Pranatacara

Perangan Teks Pranatacara

Minangka ancer-ancer yen gawe ngrengrengan teks pranatacara, para siswa kudu ngerti pokok-pokok teks pranatacara mau. Dene pokok teks pranatacara yaiku :

  1. Pambuka
  • Salam Pambuka : Salam pambuka kanthi tembung, “Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh”, utawa tembung “nuwun kawula nuwun”.
  • Puji Syukur : Puji syukur konjuk marang Gusti ingkang Maha Kuwasa sarta ngaturake sholawat salam konjuk marang kanjeng Nabi.
  • Sapa Aruh ( Sapaan ) : Sapa aruh utawa aruh-aruh marang kabeh para tamu undangan. Anggone sapa aruh mau diwiwiti saka wong sing paling tua nganti marang sing enom, saka sing pangkate luwih dhuwur nganti sing endhek.
  1. Surasa/Ancasing Gati
  • Ancasing gati yaiku apa kang dadi tujuan saka adicara kang dileksanakake ing wektu iku paraga pranatacara kudu ngerti kanthi gamblang ngenani adicara apa sing dianggit dening pranatacara kudu klop karo panyuwune sing duwe gawe, sarta kudu klop karo swasanane lan cundhuk karo tatanan adat kang ana ing bebrayan ( masyarakat ) kono.
  1. Panutup
  • Ing perangan panutup iki pranatacara ngatur marang para rawuh mungguh acara kang di rantam, sarta ngajak ngenut lakuning pahargyan kanthi kepenak.
  • Njaluk pangapura anggone mranatacara yen ana luput lan klerune
  • Salam penutup

admin

Halo, Saya adalah penulis artikel dengan judul Perangan Teks Pranatacara yang dipublish pada 12/04/2022 di website Bapak Guru

Leave a Comment

Exit mobile version